ภาคผนวก 1

แหล่งข้อมูล: WHO 1997, 2000

WHO คาดการณ์ว่ามีคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอัก เสบซีประมาณ 170 ล้านคน (ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก)

แอฟริกามีอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีสูงที่สุด (5.9 เปอร์เซ็นต์)

ตะวันออกกลาง 4.6 เปอร์เซ็นต์
แปซิฟิกตะวันตก 3.9 เปอร์เซ็นต์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2.1 เปอร์เซ็นต์
อเมริกาเหนือและละติน 1.7 เปอร์เซ็นต์
ยุโรป 1.0 เปอร์เซ็นต์